2020 Kumetta Saˈan Deˈiya Yihoowa Markkatu Haggaazo Layttaa Irpporttiyaa

Kumetta saˈan deˈiya Yihoowa Markkati Masqqalaa 2019ppe Naase 2020 gakkanaashin sabbakido oosuwaa bessiyaabaa xeella.

2020 Kumetta Qoodaa

Ha layttaa irpporttee sabbakiyo oosuwaara gayttidaagan Yihoowa Markkati kumettaa saˈan oottido oosuwaa qonccissees.

Yihoowa Markkata—2020 Biittatunne Heeratu Irpporttiyaa

Ha irpporttee Yihoowa Markkatu qoodaa, xammaqettidaageetu qoodaa, Godaa Kahuwaa shiiqidaageetu qoodanne harabaa oyqqiis.