Konttenttiyaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈanau Giigida Maxaafatanne Brooshureta

Duuqqana danddayiyoy ha maxaafatanne brooshureta goˈettada dumma dumma huuphe yohuwan Geeshsha Maxaafaa xannaˈa.

 

UTETTAA

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.