Konttenttiyaa bessa

Nu Kawotetta Haggaazuwaa

Nu Kawotetta Haggaazuwan Yihoowa Markkatu shiiquwaara gayttida dumma dummabay deˈees: Gubaaˈe Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa, Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keetaa, qassi Haggaazo SHiiquwaa.

Akeekissuwaa: Nu biittan goˈettiyo Nu Kawotettaa Haggaazuwan deˈiya issi issi huuphe yohoy intternettiyan kiyaagaappe dummatana danddayees.

 

UTETTAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA