Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xiqimita 14-20

1 PHEEXIROOSA 1-2

Xiqimita 14-20
 • Mazamure 29⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Geeshsha Gidite”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • 1PHe 1:10-12—Minnidi oottiyoogan hananaabaa yootiyaageetunne kiitanchchatu leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo? (w08-AM 11/15 21 ¶9)

  • 1PHe 2:25—Xomoosiya Ubbaappe Xoqqiyaagee oonee? (it-2-E 565 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) 1PHe 1:1-16 (th xinaate 10)

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 28

 • Yihoowa Dabbo GidaBoolimanne Geeshsha Gida:  (6 daq.) Biiduwaa bessa. Kasetada doora wottido naata madirakiyaa yaanaadan shoobbada, kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Yihooway ubbabawu A sohuwaa sohuwaa waati giigissidee? Xadee waanidi geeshsha gididi deˈii? Intte keettaa geeshshiyoogan neeni maaddana koshshiyoy aybissee?

 • Geeshsha Asata Yihooway Siiqees”: (9 daq.) Tobbiyoogaa. Geeshsha Asata Xoossay Siiqees giya biiduwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 8 ¶11-19; Wurssetta Qofaa 22

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 94⁠nne Woosaa