Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Nuuni waayettiyoy Xoossay nuna qaxxayiyo gishshawu gidennaagaa waati erana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: Yaaq 1:13

Haroode: Nuuni waayettiyoy aybissee?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Nuuni waayettiyoy aybissee?

Xiqisiyaa: 1Yoh 5:19

Haroode: Nuuni waayettiyo wode Xoossawu aybi siyettii?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Nuuni waayettiyo wode Xoossawu aybi siyettii?

Xiqisiyaa: Isi 63:9

Haroode: Xoossay nu waayettiyo waayiyaa xayssanawu ay oottanee?