Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | YOHAANNISA 18-19

Yesuusi Tumatettaayyo Markkattiis

Yesuusi Tumatettaayyo Markkattiis

18:36-38a

Yesuusi Xoossaa halchchuwaara gayttida tumaayyo markkattiis

  • YOOTIYOOBAN: I Xoossaa Kawotettaabaa tumaa mishettidi sabbakiis

  • OOTTIYOOBAN: A deˈido hanotay Xoossaa hiraaga qaalay tuma gidiyoogaa bessiis

Nuunikka Yesuusi erissiyo ashkkara gidiyo gishshawu tumaayyo markkattoos

  • YOOTIYOOBAN: Asay qilliiccishinkka, nuuni Kiristtoosi Kawo gididi haariyo Xoossaa Kawotettay eqqidoogaa mishettidi sabbakoos

  • OOTTIYOOBAN: Nuuni ha alamiyaaban oossinne exatennan, qassi Xoossaa ufayssiya eeshshay deˈiyoogeeta gididi Yesuusa haaruwawu haarettoos