Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | YOHAANNISA 15-17

“Intte Sa7aabaa Gidekketa”

“Intte Sa7aabaa Gidekketa”

15:19, 21; 16:33

  • Yesuusi ayba ginaaninne ha alamiyaa milatennaagan alamiyaa xooniis

  • Yesuusa kaalliyaageeti ha alamiyan deˈiya asaa qofaaninne oosuwan hambbalaashettennan deˈanawu xalana koshshees

  • Yesuusi ha alamiyaa xoonido hanotaa wotti denttid qoppiyoogee nuuni A leemisuwaa kaallanawu xalana mala maaddana danddayees