Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Siiqoy Tumu Kiristtaaneta SHaakki Erissees—Alˈˈo Issippetettaa Naaga

Siiqoy Tumu Kiristtaaneta SHaakki Erissees—Alˈˈo Issippetettaa Naaga

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Yesuusi hayqqanaappe kase qammi ba erissiyo ashkkarati ‘muleera issuwaa gidana’ mala woossiis. (Yoh 17:23) Nuuni issippetettan deˈanawu “naaqettidobaakka paidenna” siiquwaa bessana koshshees.—1Qor 13:5.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Haratu loˈˈo eeshshaa xeelliyoogan Yihoowa milata

  • Coo atto ga

  • Sigettoogaappe guyyiyan he yohuwaa zaarettada denttoppa.—Lee 17:9

‘ISSOY ISSUWAARA SIIQETTITE’—NAAQETTIDOBAA PAYDOPPITE GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Biiduwawu koyro shaahuwan, Helena ‘naaqettidobaa paydiya’ asa gidiyoogaa waata bessadee?

  • Biiduwawu naaˈˈantto shaahuwan, Helena iita qofaa aggada loˈˈobaa qoppiyoogaa waata bessadee?

  • Wurssettan, Helena gubaaˈiyaa issippetettawu maaddiyaabaa waata oottadee?

Nuuni naaqettidobaa paydikko, keehin qohettiyay oonee?