Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | YOHAANNISA 13-14

“Taani . . . Intteyyo Leemiso Gidaas”

“Taani . . . Intteyyo Leemiso Gidaas”

13:5, 12-15

Yesuusi ba kiittidoogeetu tohuwaa meecciyoogan, eti banttana ziqqi oottanaadaaninne asay ziqqi oottidi xeelliyo oosuwaa bantta ishanttussi oottanaadan tamaarissiis.

Kaallidi deˈiya hanotatun ta huuphiyaa ziqqi oottiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?

  • Asaara maayettennabay woy palamay denddiyo wode

  • Asi tana zoriyo wode woy seeriyo wode

  • SHiiquwaa Addaraashaa geeshshana woy loyttana koshshiyo wode