Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HOOSE7A 8-14

Neessi Deˈiya Keehi Loˈˈobaa Yihoowayyo Yarshsha

Neessi Deˈiya Keehi Loˈˈobaa Yihoowayyo Yarshsha

14:2, 4, 9

Neessi deˈiya loˈˈobaa Yihoowayyo yarshshiyoogee a ufayssees, nenakka goˈˈees

NEENI YIHOOWAARA DABBO GIDIYOOGAA

  1. Yihoowayyo galataa yarshshuwaa yarshshaasa

  2. Yihooway nena atto gees, nashsheesinne ba dabbo oottees

  3. Yihoowa azazuwaa naagiyoogan demmiyo goˈˈaa nashshaasa; qassi kaseegaappe aaruwan a galatanawu koyaasa

Taassi deˈiya keehi loˈˈobaa Yihoowayyo waata yarshshana danddayiyaanaa?