Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LEEMISO 22-26

Intte Naˈay Waanidi Deˈana Bessiyaakko Tamaarissite

Intte Naˈay Waanidi Deˈana Bessiyaakko Tamaarissite

Leemiso maxaafay aawaanne aayyiyo maaddiyaabaa zorees. Puutiyaa sitti oottiyoogee a dichawu maaddiyoogaadan, naata loohissiyoogeekka eti diccidi Yihoowawu oottanaadan maaddees.

22:6

  • Naata bessiyaagaadan loohissiyoogee daro wodiyaa ekkiyaabanne baaxeyiyaaba

  • Aawatinne aayeti loˈˈo leemiso gidana koshshees; qassi eti bantta naata loytti kaalettana, zorana, minttettananne seerana bessees

22:15

  • Seeray wozanaanne qofaa giigissanawu maaddiya loohisso

  • Naata dumma dumma ogiyan loohissana koshshees