Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xiqimita 31–Hidaare 6

LEEMISO 22-26

Xiqimita 31–Hidaare 6
 • Mazamure 41nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Naˈay Waanidi Deˈana Bessiyaakko Tamaarissite”: (10 daq.)

  • Lee 22:6; 23:24, 25—Geeshsha Maxaafaa maaran naata loohissiyoogee eti gastta asa gidiyo wode ufayttiyaageeta, injje deˈo deˈiyaageetanne aawatettaa ekkiyaageeta gidanaadan maaddees (w08-AM 4/1 16; w07-AM 6/1 31)

  • Lee 22:15; 23:13, 14—So asaara gayttidaagan, ‘qayxxaare’ geetettidabay naata zoranawu woy seeranawu oottiyo ubbabaa bessees (w97-AM 10/15 32; it-2 818 ¶4)

  • Lee 23:22—Gastta naati banttana yelidaageetu aadhida eratettan goˈettana danddayoosona (w04-AM 6/15 14 ¶1-3; w00-AM 6/15 21 ¶13)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Lee 24:16—Ha leemisoy nuuni deˈuwawu woxxiyo wottaa aggennaadan waati maaddii? (w13 3/15 4-5 ¶5-8)

  • Lee 24:27—Ha leemisuwaa waati akeekana bessii? (w09 10/1 10 ¶1)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Lee 22:1-21

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) JW.ORG erissiyo karddiyaa—Haggaazuwaa kiyennan markkatta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) JW.ORG erissiyo karddiyaa—Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta; qassi Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa erissiyoogan kuuya.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 179-181 ¶18-19

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA