Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LEEMISO 7-11

Ne Wozanay Wora Simmoppo

Ne Wozanay Wora Simmoppo

Yihooway kessido maaray nuna iitabaappe naagees. SHin nuuni hegan goˈettanawu he zoriyaa nu wozanan wottana bessees. (Lee 7:3) Yihoowa ashkkaray ba wozanay wora simmanaadan oottikko, Seexaanay cimmiyo hiillan qohettana danddayees. Leemiso shemppo 7y ba wozanay cimmido yelagaabaa yootees. A balaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

  • Seexaanay nu ichashu bessi bollati nuna nagarawu denttettanaadan oottidi Yihoowappe haassanawu malees

  • Aadhida eratettaynne akeekay nagaraa oottiyoogee kaalettiyo iitabaa qoppanaadaaninne ayyaanaaban qohiyaabaappe haakkanaadan maaddees