Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xiqimita 10-16

LEEMISO 7-11

Xiqimita 10-16
 • Mazamure 32nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ne Wozanay Wora Simmoppo”: (10 daq.)

  • Lee 7:6-12—Akeekay paccidoogeeti ayyaanaaban qohettoosona (w00-AM 11/15 29-30)

  • Lee 7:13-23—Akeeki paccidobaa kuuyiyoogee keehi qohees (w00-AM 11/15 30-31)

  • Lee 7:4, 5, 24-27—Aadhida eratettaynne akeekay nuna iitabaappe naagees (w00-AM 11/15 29, 31)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Lee 9:7-9—Nuuni zoriyaa siyiyoogee woy aggiyoogee nubaa ay qonccissii? (w01-AM 5/15 29-30)

  • Lee 10:22—Ha wodiyan Yihooway nuna anjjiyo issi issi ogeti awugeetee? (w06-AM 5/15 26-30 ¶3-16)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Lee 8:22–9:6

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) g16.4 koyro sinttaa—I woy a Woggaa galla shiiquwaa shiiqanaadan shoobba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) g16.4 koyro sinttaa—I woy a Woggaa galla shiiquwaa shiiqanaadan shoobba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 176 ¶5-6 —Tamaaree shiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 52

 • Ne Laggeti Woygiyoonaa —Moobayliyaabaa (Lee 10:19): (15 daq.) Tobbiyoogaa. Ne Laggeti Woygiyoonaa —Moobayliyaabaa giyo biiduwaa bessiyoogan doomma. Hegaappe simmin, jw.org/am saytiyan deˈiya “Xuufiyaa Kiitaa Kiittiyoogaara Gayttidaagan Taani Erana Bessiyaabay Aybee?” giya huuphe yohuwaa tobbite. “Maaddiya Zoriyaa” giyaagaa garssan deˈiyaabaa qonccissa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 2 ¶13-22

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 152nne Woosaa

  Hassayissuwaa: Koyro muuziqaa sissite; hegaappe simmin asay ooratta mazamuriyaa yexxo.