Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Issi issi asay Yesuusi saˈan tumuppe deˈidoogaa sirees; harati qassi i deˈidoogaa ammanoosona. Hara asati qassi hegaa erana danddayettenna yaagoosona. Ne qofay shin aybee?

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee naqaashati hegaabaa ay yootiyaakko qonccissees.

TUMAA TAMAARISSITE

Oyshaa: Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?

Xiqisiyaa: Yoh 11:11-14

Tumaa: Issi uri hayqqiyo wode, deˈuwan deˈenna. Hegaa gishshawu, hayqqi simmin waananee giidi hirggana bessenna. Yesuusi hayquwaa xiskkuwaara geeddarssiis. I Alˈˈaazara hayquwaappe denttidoogaadan, nuuni siiqiyo hayqqida nu dabboti zaarettidi ha saˈan deˈana mala eta denttana.—Iyy 14:14.

GUBAAˈE SHIIQUWAWU SHOOBBIYO WORAQATAA (inv)

Xuufiyaa Immiyoogaa: Geeshsha Maxaafaappe shiiqiya haasayaa miishsha qanxxennan ezggana mala nena shoobbanawu koyays. He haasayay shiiqiyoy nu heeran deˈiya, nu goyno soho gidida Kawotettaa Addaraashaana. [SHiiquwawu shoobbiyo woraqataa immada, Woggaa galla shiiqiyo saatiyaanne sohuwaa yoota; qassi dere haasayaa huuphe yohuwaa yoota.]

Oyshaa: Hagaappe kase Kawotettaa Addaraashaa ba eray? [Danddayettikko, Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee? giya biiduwaa bessa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Indonezhiyan Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuriyaa michoti immoosona