Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DOOMETTAABAA 15-17

Yihooway Abraamanne Saarayi Sunttaa Laammidoy Aybissee?

Yihooway Abraamanne Saarayi Sunttaa Laammidoy Aybissee?

17:1, 3-5, 15, 16

Yihooway Abraama suure asadan xeelliis. Yihooway qaalaa gelido darobata Abraamayyo yootiyo wode, sinttappe hananabaara gayttida sunttaa Abraamanne Saarayo sunttiis.

Eti bantta sunttaadan hanidosona; Abrahaami daro kawotuyyo aawa gidiis; qassi Saara kawotuyyo mayzza aayo gidaasu.

  • Abrahaama

    Daro Kawotettaayyo Aawa

  • Saaro

    Kawo Biyyiyo

Yelettiyo wode sunttido sunttaa nuuni doorana danddayokko. SHin Abrahaamaagaadaaninne Saariigaadan, loˈˈo sunttay deˈanaadan oottana danddayoos. Nena hagaadan oychcha:

  • ‘Yihoowa sinttan waana suure asadan xeelettana danddayiyaanaa?’

  • ‘Yihoowa sinttan tawu ay mala sunttay deˈanaadan oottaydda deˈiyaanaa?’