Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Azinaynne Machchiyaa Bantta Aqo Deˈuwaa Waatidi Minttana Danddayiyoonaa?

Azinaynne Machchiyaa Bantta Aqo Deˈuwaa Waatidi Minttana Danddayiyoonaa?

Abrahaaminne Saara bantta aqo deˈuwan issoy issuwaa siiqiyaanne bonchchiya loˈˈo leemiso. (Doo 12:11-13; 1PHe 3:6) SHin, eta aqo deˈoy wottiyoobi baynnaagaa gidenna; qassi eti bantta deˈuwan daro metota genccidosona. Aqo laggeti Abrahaamanne Saari leemisuwaa pilggiyoogan ay tamaarana danddayiyoonaa?

Issoy issuwaara haasayite. Aqo laggee hanqqettidi woy yiillotidi haasayiyo wode liiqo qaalan zaarite. (Doo 16:5, 6) Issippe wodiyaa aattanawu hanotaa giigissite. Intte haasayiyoobaaninne oottiyooban intte aqo laggiyaa siiqiyoogaa bessite. Ubbaappe aaruwan, issippe xannaˈiyoogan, woossiyoogaaninne goynniyoogan ubbatoo Yihoowabaa qoppite. (Era 4:12) Mino aqo deˈoy A Doomissida Yihoowa bonchchissees.

AQO DEˈUWAA MINTTIYO OGIYAA, GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Ha biiduwan, SHaaninne Keera issoy issuwaappe haakki haakki biidoogaa bessiya amarida malaatati aybee?

  • Aqo laggeti issoy issuwaara qoncciyan haasayiyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

  • Abrahaamanne Saari leemisoy SHaananne Keero waati maaddidee?

  • SHaaninne Keera bantta aqo deˈuwaa minttanawu ay oottidonaa?

  • Azinaynne machchiya bantta aqo deˈuwan issoy issuwaa wottiyoobi baynna asadan xeellana koshshennay aybissee?

Intte aqo deˈuwaa minttana danddayeeta!