Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Usuppune 10-16

DOOMETTAABAA 15-17

Usuppune 10-16
 • Mazamure 39⁠nne Woosaa

 • Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Abraamanne Saarayi Sunttaa Laammidoy Aybissee?”: (10 daq.)

  • Doo 17:1—Abraami nagaranchcha gidikkonne, suure asa (it-1-E 817)

  • Doo 17:3-5—Abraama sunttay laamettidi Abrahaama geetettiis (it-1-E 31 ¶1)

  • Doo 17:15, 16—Saarayi sunttay laamettidi Saaro geetettiis (w09-AM 2/1 13)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 15:13, 14—Abrahaama zerettay 400 layttawu naaqettidoogee awude doommidee, qassi awude wuridee? (it-1-E 460-461)

  • Doo 15:16—Abrahaama zerettati ‘oyddantto yeletan’ Kanaane waani simmidonaa? (it-1-E 778 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 15:1-21 (th xinaate 10)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo WodeBiiduwaa: (4 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa. Yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Aassiyaagee oyshata waati loytti goˈettidee? I tamaarissanawu leemisuwaa waati goˈettidee?

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta. Asay eqettanawu denttiyo meeze gidida qofaa zaara. (th xinaate 3)

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (5 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada Mishiraachuwaa giyo brooshuriyaa imma, qassi timirtte 3 goˈettada Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa doomma. (th xinaate 6)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA