Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa​—⁠Dichchaa Bessennaageeta Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyoogaa Aggiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa​—⁠Dichchaa Bessennaageeta Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyoogaa Aggiyoogaa

HEGEE AYBISSI KOSHSHII?: Yihoowa sunttaa xeesiya asatu xallay attana. (Roo 10:13, 14) Gidoppe attin, asa ubbay Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu eeno giidi Yihoowa maaraadan deˈanawu koyennaagee qoncce. Hegaa gishshawu alˈˈo haggaazo wodiyaa loytti goˈettidi bantta deˈuwan laamettidi tumuppe Yihoowa ufayssanawu baaxetiya asata demmidi maaddanawu koyoos. Nuuni etawu gidiya wodiyaa goˈettidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈissin eti koshshiya dichchaa bessana xayikko eta xannaˈissiyoogaa aggidi Yihooway baakkonne ba dirijjitiyaakko shiishshiyoogeeta maaddiyoogee keehi koshshees. (Yoh 6:44) SHin laamettidi “merinaa de7uwaassi” wozanay simmido asa gidiyoogaa bessikko, zaaridi A xannaˈissiyoogaa doommana danddayoos.—Oos 13:48.

HEGAADAN OOTTANA DANDDAYIYO OGETA:

  • Tumatettaa eraa demmanawu eti koyido gishshawu xannˈiyaageeta galata.—1Xim 2:4

  • Tamaaridobaa oosuwan peeshshiyoogee keehi koshshiyoogaa qonccissada yoota.—Luq 6:46-49

  • Yesuusi zeriya bitanaiyaabaa yootido leemisuwaa ashkketettan yootada, tamaaridobaa I oosuwan peeshshennaadan aybi diggiyaakko oychcha.—Maa 13:18-23

  • Xannaˈissiyoogaa ne aggiyoogee aybissakkonne hiillan awu qonccissa

  • I sinttappe dichchaa bessiyoo wode xinaatiyaa doommanaashin A zaarettada oychchiyoogaa aggennaagaa yoota

BIIDUWAA BEˈI SIMMIDI KAALLIYA OYSHATUYYO ZAARUWAA IMMITE:

  • Xannaˈiyaagee ayyaanaaban dichchaa bessennaagaa qonccissiyaabaa ha haasayaappe ay akeekidetii?

  • Xannaˈiyaagee tamaaridobaa nashshidi ba deˈuwan laamettiyoogee ay keena koshshiyaakko hassayanaadan aassiyaagee waati maaddidee?

  • Xannaˈiyaagee sinttappe issi issiban laamettin xinaatiyaa zaaridi doommanaadan aassiyaagee hanotaa waati giigissidee?