Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ROOME 7-8

Intte ‘Daro Laamoti Uttideti⁠i’?

Intte ‘Daro Laamoti Uttideti⁠i’?

8:19-21

  • “Mereta”: saˈan merinawu deˈanawu hidootiya asaa

  • ‘Xoossaa naati qoncciyoogaa’: tiyettidaageeti Kiristtoosaara issippe Seexaanay haariyo iita alamiyaa xayssiyoogaa

  • ‘Ufayssan naagi uttiyoobaa’: Yihooway Yesuusa hayquwaaninne dendduwan ashshanawu gelido qaalaa

  • ‘Bashshaa ailletettaappe kiyiyoogaa’: nagaraynne hayqoy kaalettidobatuppe loddan loddan kiyiyoogaa