Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Genccan Yeemottidi Naagite

Genccan Yeemottidi Naagite

Xoossaa Kawotettaa woqqa wodiyawu naagadii?  Wayssiyaabay deˈishinkka genccada naagadii? (Roo 8:25) Amarida kiristtaaneta ixoy, tooshee, qashoy, ubba qassi hayquwaa yashshaykka gakkiis. Hara corati qassi yeddenna harggiyaa woykko ceegatettaa malatiyaabaara baaxetiiddi deˈoosona.

Ay metoy deˈishinkka yeemuwan naaganaadan nuna aybi maaddanee? Hachchi hachchi Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaaninne wotti dentti qoppiyoogan nu ammanuwaa minttana bessees. Nu xeelaa nu hidoota bolli wottana bessees. (2Qor 4:16-18; Ibr 12:2) Yihooway ba Geeshsha ayyaanaa wolqqaa nuussi immanaadan akko zaari zaaridi woossana bessees. (Luq 11:10, 13; Ibr 5:7) Nu siiqo aaway nuuni “danddayaaninne ufayssan polo genccanaadan” nuna maaddana danddayees.”—Qol 1:11.

NUUNI “GENCCAN WOXXANA BESSEES”—WOYTUWAA DEMMIYOOGAN AMMANETTITE YAAGIYA BIIDUWAA BEˈITE, YAATIDI KAALLIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Qoppennan deˈishin nuna gakkana danddayiyaabati aybee? (Era 9:11)

  • Paacee gakkiyo wode woosay nuna waati maaddana danddayii?

  • Yihoowa haggaazuwan beniigaadan oottana danddayennaba gidikko haˈˈi oottana danddayiyooban ayssi xeella wottokko?

  • Intte woytuwaa tishshi oottidi xeellite

    Woytuwaa demmiyoogan ammanettana mala inttena maaddiyaabi aybee?