Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kawotettaabaa Qonccissiya Leemisotanne Nuuni Etappe Tamaariyoobaa

Kawotettaabaa Qonccissiya Leemisotanne Nuuni Etappe Tamaariyoobaa

Yesuusi ciimma gidida ayyaanaabaa qofaa qonccissanawu akeekanawu metenna leemisota goˈettiis. SHin I tamaarissidobaa akeekanawunne oosuwan peeshshanawu koyidaageeti bantta huuphiyaa kawushshiya asata. (Maa 13:10-15) Kawotettaabaa qonccissiya ubba leemisotuura gayttidaagan ha oyshata zaara: Ha leemisuwan taani waana goˈettana danddayiyaanaa? Hegee taani waana deˈanaadan oottana koshshii?

SALUWAA KAWOTETTAY . . .