Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Ne Aawaanne Ne Aayyiyo Bonchcha”

“Ne Aawaanne Ne Aayyiyo Bonchcha”

Yesuusi saˈan deˈiyo wode, “Ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha” giya azazuwaa mintti yootiis. (Kes 20:12; Maa 15:4) Yesuusi ba aawawunne aayeessi yelagatettan ubbatoo ‘azazettiyo’ gishshawu, aybanne yayyennan haasayidoogee qoncce. (Luq 2:51) I hayqqoogaappe guyyiyan a aayyiyo xeelliya ura kasetidi giigissiis.—Yoh 19:26, 27.

Nu wodiyankka, yelaga Kiristtaaneti banttana yelidaageetussi azazettiyoogaaninne eta bonchuwan haasayissiyoogan eta bonchiyoogaa bessoosona. Nuna yelidaageeta bonchanaadan azazido azazuwawu wottido zawi baawa. Nuna yelidaageeti cimikkokka, nuuni etawu azazettananne eta aadhdhida eran goˈettana koshshees. (Lee 23:22) Nuna yelidaageeti cimiyo wode eta qofissiyaabaaninne miishshan maaddiyoogeekka eta bonchiyoogaa bessees. (1Xim 5:8) Nuuni yelaga gidin, cimakka gidin, nuna yelidaageetuura ubbatoo maara haasayiyoogee eta bonchchanawu keehi maaddees.

TA AAWAARANNE AAYEERA WAATA HAASAYANA DANDDAYIYAANAA? GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Nena yelidaageetuura haasayanawu neeni metootana danddayiyoy aybissee?

  • Nena yelidaageetuura haasayiyo wode eta waata bonchchana danddayay?

  • Nena yelidaageetuura haasayanawu baaxetiyoogee bessiyaaba gididoy aybissee? (Lee 15:22)

    Nena yelidaageetuura haasayiyoogee ne deˈoy giiga gidanaadan maaddana danddayees