Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissiyo Amaridabaa

Asaa Haasayissiyo Amaridabaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Geeshsha Maxaafay ha wodiyan maaddii?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:16

Haroode: Geeshsha Maxaafaa qofay saynisiyaara maayii?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHIYO WODE

Oyshaa: Geeshsha Maxaafaa qofay saynisiyaara maayii?

Xiqisiyaa: Iyy 26:7

Haroode: Geeshsha Maxaafaa qofay maaddii?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHIYO WODE

Oyshaa: Geeshsha Maxaafaa zoree maaddii?

Xiqisiyaa: Lee 14:30

Haroode: Geeshsha Maxaafay sinttanaabaa likkebaa yootii?