Kambboodiyan tumaa tamaarissiyoogaa

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Usuppune 2018

Asaa Haasayissiyo Amaridabaa

Ha oyshata denttidi haasayissiyoogaa: Geeshsha Maxaafay ha wodiyan maaddii: Geeshsha Maxaafay ha wodiyan maaddii? Geeshsha Maxaafaa qofay saynisiyaara maayii? Geeshsha Maxaafaa zoree maaddi?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Gisttiyaanne Zardduwaa Leemisuwaa

Yesuusi gisttiyaanne zardduwaa leemisuwan yootana koyidobay aybee? Zeriyaagee, morkkee, qassi cakkiyaageeti oossi leemisoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kawotettaabaa Qonccissiya Leemisotanne Nuuni Etappe Tamaariyoobaa

Yesuusi ciimma gidida ayyaanaabaa qofaa qonccissanawu akeekanawu metenna leemisota goˈettiis. Nuuni Maatiyoosa shemppo 13⁠ppe ay tamaarana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Amaridaageetu Baggaara Darota Miziyoogaa

Yesuusi i erissiyo ashkkarati banttawu deˈiya ichchashu oyttaanne naaˈˈu moliyaa shaˈan qoodettiya cora asaa mizanaadan azaziis. Yaatin hanidabay aybee, hegaappe ay tamaariyoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Ne Aawaanne Ne Aayyiyo Bonchcha”

Yesuusi “Ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha” giya azazuwaa mintti yootiis. Ha azazoy wodee shaariyoobee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Neeni Qoppiyo Qofay Ooge?

Nuuni Seexaanay gidennan, Xoossay kaalettanaadan waatana bessii? Nuuni iita qofaappe haakkanawu maaddiya heezzubaa Yesuusi yootiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Oyshaa Loytti Goˈettiyoogaa

Yesuusi dumma dummabaa asaa tamaarissanawu oyshaa loytti goˈettees. I tamaarissiyo hiillaa nu haggaazuwan waati goˈettana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Nenakka Haratakka Xubbiyaabaa Oottennaadan Mintta Naagetta

Xubettiyoogee woy harata xubbiyoogee keehi iitaba gidiyoogaa Yesuusi leemisuwan tamaarissiis. Ne deˈuwan nena aybi xubbana danddayii?