Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 58-62

‘Yihooway Doorido Layttaa Awaajjite’

‘Yihooway Doorido Layttaa Awaajjite’

‘Yihooway doorido layttay’ laytta giyoogaa gidenna

61:1, 2

  • Hegee aylletettaappe kiyanaadan Yihooway awaajjiyoobaa siyidi ashkke asati kiyo wode

  • Koyro xeetu layttan, Yihooway doorido layttay Yesuusi haggaaziyoogaa doommido 29 M.L. doommidi, Yerusalaamee xayido 70 M.L. Yihooway ‘haluwaa kessiyo gallassi’ gakkanawu takkiis

  • Nu wodiyan, Yihooway doorido layttay Yesuusi saluwan kawotido 1914n doommiis; yaatidi, gita waayiyan kuuyettees

Yihooway ba asaa gita “xillo mitta” immiyoogan anjjana

61:3, 4

  • Alamiyan keehi adussa gidida mittati issoy issuwaara maadettidi wora giddon issippe diccoosona

  • Mittatu xaphoy issoy haraara xambbixalettidi, mittay wolqqaama carkkuwaa minnidi eqettanaadan maaddees

  • Adussa mittati biron mokkiya mittatussi kuwa gidoosona; qassi mittatuppe kunddiya bonccoy biittaa aradissees

Kumetta alamiyan deˈiya gubaaˈeta ubbaa gita “xillo mitta” gidida, ayyaanan tiyettidaageeti keehippe maaddoosonanne iitabaappe naagoosona