Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nu Xuufeta Eratettan Goˈettite

Nu Xuufeta Eratettan Goˈettite

Yesuusi, “Intte coo ekkideta; coo immite” yaagi tamaarissiis. (Maa 10:8) Nuuni Geeshsha Maxaafaa woy nu xuufeta miishsha qanxxissennan asawu immiyoogan he qoncce azazuwaa azazettoos. (2Qor 2:17) Gidikkokka, he xuufetun Xoossaa Qaalaappe ekettida alˈˈobay deˈees. Daro daafuraaninne daro miishshan xuufeta attamidi kumetta saˈan deˈiya gubaaˈetussi gattoos. Hegaa gishshawu, nuussi koshshiya xuufe xalla ekkana bessees.

Dabaaban markkattiyo wodekka gidin, haratuyyo xuufiyaa immiyo wode akeekancha gidite. (Maa 7:6) Ogiyaara biya ubbawu xuufiyaa immiyoogaappe eta haasayissiyoogan tumuppe koyiya asakkonne eranawu malite. Hagan saaxiniyan deˈiya oyshatuppe baa giishin issuwaa zaaroy ee gidanee? Izaawu wozanappe koyiya aggiya intte shaakki eranawu metootikko, trakttiyaa immiyoogee loˈˈo. Izaawu inttena maxeetiyaa woy hara xuufiyaa oychikko, issuwaa ufayttidi immiyoogee bessiyaaba.Lee 3:27, 28.