Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 52-57

Kiristtoosi Nu Gishshawu Waayettiis

Kiristtoosi Nu Gishshawu Waayettiis

“I asan karettiisinne ixettiis . . . A gakkida metoi, deshettainne waayee Xoossaappe ayyo yiidabaa giidi nuuni qoppida”

53:3-5

  • Yesuusa asay kariisinne Xoossaa cayiis giidi mootiis. Issoti issoti iita harggiyan oyttiyoogaa mala hanotan Xoossay a qaxxayiyaabadan qoppidosona

“I qohettanaagee GODAA shene gidiis; . . . GODAA sheneekka a kushiyan polettana”

53:10

  • Yihooway ba Naˈay hayqqiyoogaa beˈiyo wode unˈˈettidoogee qoncce. SHin Yesuusi kumetta hanotan ammanettiyoogaa beˈidi Aaway ufayttiis. Yesuusa hayqoy Xoossaa ashkkarati ammanettiyaakkonne Seexaanay denttido oyshaa zaariis; qassi bantta nagaraappe simmiyaageeta goˈˈiis. Yaatiyoogan ‘Yihoowa shenee’ polettanaadan oottiis