Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Wozanan unˈˈettiya yelagatu qooday keehi gujjiis. He metoy waatiyaakko giigana gaada qoppay?

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxeetee yelagati wozanan unˈˈettiyoogaa waati genccana danddayiyaakko, qassi yelidaageeti eta waati maaddana danddayiyaakko yootees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Aqo deˈuwaa ufayssawu maaddiyaabay aybee?

Xiqisiyaa: Efi 5:33

Tumaa: Issoy issuwaa siiqiyaabanne bonchiyaaba gidikko, aqo deˈoy ufayssiyaagaa gidees.

DEˈUWAA DOOMETTAA—OYCHANA KOSHSHIYO ICHASHU OYSHATA (lf)

Oyshaa: Deˈoy waani doommidaakko asay dumma dummabaa qoppees; shin hegaa xeelliyaagan nuuni ay ammanana bessii, qassi aybissi?

Xiqisiyaa: Ibr 11:1

Xuufiyaa Immiyoogaa: Xiqisee yootiyoogaadan nuuni ammaniyoobawu ‘ammanttiya’ naqaashay deˈana bessees. Ha brooshuriyan deˈuwaa doomettaa xeelliyaagan ichashu oyshaynne naqaashay qonccissiyoobay deˈees.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta