Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Usuppune 15-21

Nahimiyaa 9-11

Usuppune 15-21
 • Mazamure 25nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ammanettidi Goynniyaageeti Xoossay Kessido Maaraa Kaalloosona”: (10 daq.)

  • Nah 10:28-30—‘Ayhuda gidenna asaara’ ekuwan geluwan walahettennan agganawu maayidosona (w98-AM 10/15 21 ¶11)

  • Nah 10:32-39—Eti tumu goynuwawu maaddiyaabaa dumma dumma ogiyan oottanawu murttidosona (w98-AM 10/15 21-22 ¶11-12)

  • Nah 11:1, 2—Eti Xoossay kessido dumma maaraa eeno giidi kaallidosona (w06-AM 2/1 11 ¶6; w98-AM 10/15 22 ¶13)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Nah 9:19-21—Yihooway ba asawu koshshiya ubbabaa immiyoogaa waati bessidee? (w13 9/15 9 ¶9-10)

  • Nah 9:6-38—Leewati woosaara gayttidaagan nuussi aybin loˈˈo leemiso gidiyoonaa? (w13 10/15 22-23 ¶6-7)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Nah 11:15-36 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) “So Asaa Maaddiyaabaa—Tumu Laggeta Dooriyoogaa” giya huuphe yohuwaa goˈettada mati kiyida Beegottite! maxeetiyaa asawu imma. Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Mati kiyida Beegottite! maxeetiyan deˈiya “So Asaa Maaddiyaabaa—Tumu Laggeta Dooriyoogaa” giya huuphe yohuwan ufayttida uraa zaarettada oychiyoogaa bessa. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa bessa. (bh 32-33 ¶13-14)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 19

 • Aybippenne Aadhiya Deˈuwaa”: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Koyro biiduwaa bessa. Yaatidi, oyshaa tobbite. Yihoowawu loytti oottanawu aqo oyqqennan takkida, ekkida woy gelida ura, woykko aqo oyqqibeenna ura oycha. (1Qor 7:35) Hegee demissido anjjoy aybee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 9 ¶1-13 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 39nne Woosaa