Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Moottan Deˈiya Asa Ubbaa Godaa Kahuwawu SHoobbite!

Intte Moottan Deˈiya Asa Ubbaa Godaa Kahuwawu SHoobbite!
UTETTAA

Usuppune 27n doommiya zamachaa wode, Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa nunaara bonchanaadan nu heeran deˈiya daro asaa shoobbana. Eranawu koyiya ubbaa zaarettidi oychanawukka loytti qoppana bessees.

OOTTANA BESSIYAABAA

HAASAYISSIYO QOFAA YOOTA

“Issi gita baalawu asaa shoobbiyo ha woraqataa immiiddi deˈoos. Kumetta saˈan miilooniyan qoodettiya asay Yesuus Kiristtoosa hayquwaa hassayanawunne a hayqoy nuna waati maaddiyaakko qonccissiya haasayaa siyanawu Laappune 23n shiiqana. Ha shoobe woraqatay nu heeran ha shiiquwaa shiiqiyo sohuwaanne saatiyaa qonccissees. Neeni danddayikko yaanaadan shoobboos.”

Bitanee siyanawu koyikko . . .

 • WOCHIYO KEELAA IMMA

  Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • GODAA KAHUWAA BIIDUWAA BESSA

  Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

Zaarettada oychiyo wode oottana danddayiyoobaa:

 • GEESHSHA MAXAAFAA XANNAˈANA KOSHSHIYOY AYBISSEE? GIYO BIIDUWAA BESSA

  Yaatada, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu maaddiyaabaa imma.

 • TUMUPPE GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOY AYBEE? GIYO MAXAAFAA IMMA

  Sinttaa 206-208n deˈiya qofaa goˈettada Godaa Kahuwaabaa gujjada yoota. Yaatada, maxaafaa imma.

 • XOOSSAY YOOTIYOOBAA SIYA GIYO BROOSHURIYAA IMMA

  Sinttaa 18-19n deˈiya qofaa goˈettada Kiristtoosa hayquwaabaa yoota. Yaatada, brooshuriyaa imma.