Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Neeni Giigettadii?

Neeni Giigettadii?

Meretay gattiyo daafabay ne heeraa qohiyaakko, neeni giigettadii? Biittaa qaattay, gotee, tamaynne diˈoy qoppennan gakkananne keehi qohana danddayees. Qassi shabirssiyaageeti gattiyo qohoy, olaynne wurssiya harggee awaanikka qoppennan gakkana danddayees. (Era 9:11) Hegaa malabay nu heeran gakkenna giidi mule qoppokko.

Nuuni ubbay daafabay gattiyo qohuwawu giigettanawu issi issiba oottana bessees. (Lee 22:3) Daafabay gakkiyo wode maaddanawu Yihoowa dirijjitee issi issibaa oottikkonne, nu ubbawu giigettiyo aawatettay deˈees.—Gal 6:5.

MERETAY GATTIYO DAAFABAWU GIIGETTADII? GIYA BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Yihoowaara dabbotaa minttidi deˈiyoogee daafabay gakkiyo wode nuna waati maaddii?

  • Kaallidi deˈiyaabaa oottana koshshiyoy aybissee?

    • • Daafaappe kase, daafay gakkido wodiyaaninne hegaappe simmin cimatuura loytti haasayiyoogee

    • • Qoppennabay gakkiyo wode sohuwaara ekkada biyoobata giigissa wottiyoogee—g-AM 17.5 6

    • • Gakkana danddayiya daafabatanne he daafati gakkiyo wode ay oottanaakko qoppiyoogee

  • Harata daafabay gakkiyo wode nuuni eta maaddana danddayiyo heezzu ogeti aybee?