Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DOOMETTAABAA 42-43

Yooseefi Ba Huuphiyaa Naagiyoogaa Bessiis

Yooseefi Ba Huuphiyaa Naagiyoogaa Bessiis

42:5-7, 14-17, 21, 22

Yooseefi qoppennan ba ishanttuura gayttido wode awu siyettidabaa qoppana danddayay? I bana sohuwaara qonccissidi eta qoommana woy haluwaa kiyana danddayees. SHin I qoppennan aybanne oottibeenna. So asaappe woy hara uraappe naaqoy nena gakkikko, ay oottuutee? Yooseefa taarikee cimmiya nu wozanaa kaallennaadaaninne nagaraa oottennaadan nuuni nuna naagiyoogeenne woppu giidi deˈiyoogee keehi maaddiyoogaa tamaarissees.

Nena gakkiya metuwan Yooseefa leemisuwaa waata kaallana danddayay?