Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kumetta Qofaa Akeekanawu Mala

Kumetta Qofaa Akeekanawu Mala

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode kumetta qofaa akeekanawu mala. Yuushuwan deˈiya qofaappe, he asatuppe qassi eti issibaa oottanaadan denttettidabaappe tamaara. Heeraa beˈanawu, siyettiya cenggurssaa siyanawu, sawiyaabaa singganawu, qassi he asatuyyo siyettidaabaa qoppanawu mala.

GEESHSHA MAXAAFAA UFAYSSIYA HANOTAN NABBABA—GIYAAGAAPPE EKETTIDAAGAA GIYA BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Yooseefa A ishantti ixxanaadan gaaso gididabay ayba gidana danddayii?

  • Yooseefa ishantti issi issitoo keehi yiillotanaadaaninne gakkanabaa qoppennan oottanaadan denttettida issi issi gaasoti ayba gidana danddayiyoonaa?

  • Geeshsha Maxaafay Yooseefa aawaa Yaaqoobabaa yootiyoobaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

  • Yaaqoobi ba attuma naati haratuura waani sigettanaakko tamaarissido loˈˈobay aybee?

  • Ha biiduwaappe intte ay tamaaridetii?