Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yooseefaagaadan Pokkobaappe Baqata

Yooseefaagaadan Pokkobaappe Baqata

Pokkobaa oottanaadan nuuni paacettiyo wode Yooseefi nuuyyo loˈˈo leemiso. Yooseefa godaa keettaayyiyaa ubbatoo A cimmana malin I ixxiis. (Doo 39:7-10) I, “Taani waatada hagaa mala daro iitabaa hanada Xoossaa bolli nagaraa oottoo?” giidoogee aqo oyqqidaageeti bantta aqo laggiyaara xalla zinˈˈana koshshiyoogaa I eriyoogaa bessees. Guyyeppe A paacee gakkido wode, yan takkiyoogaappe qassi murttido murttiyaa maccaasiyaa shugissanaadan oottiyoogaappe I baqatiis.—Doo 39:12; 1Qor 6:18.

POKKOBAAPPE BAQATA, GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Jina gakkidabay aybee?

  • Mikiyanga hisaabiyaa so oosuwaa bana maaddana mala Jina oychchido wode akeekanchcha gidiyoogaa bessiya ay oyshata bana oychchidee?

  • Mikiyangi oyshay Jinayyo aybi siyettanaadan oottidee?

  • Jini maaduwaa waati demmidee?

  • Pokkobaappe baqatanawu Jini ay oottidee?

  • Ha biiduwaappe intte tamaariyoobay aybee?