Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Uddufune 11-17

DOOMETTAABAA 38-39

Uddufune 11-17
 • Mazamure 33⁠nne Woosaa

 • Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Yooseefa Mule Aggibeenna”: (10 daq.)

  • Doo 39:1—Yooseefi Gibxxen aylle gidiis (w14-AM 11/1 12 ¶4-5)

  • Doo 39:12-14, 20—Yooseefa wordduwan mootin I qashettiis (w14-AM 11/1 14-15)

  • Doo 39:21-23—Yihooway Yooseefaara deˈees (w14-AM 11/1 15 ¶2)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 38:9, 10—Yihooway Oonaani hayqqanaadan oottidoy aybissee? (it-2-E 555)

  • Doo 38:15-18—Yihudaynne Tiˈimaara oottidobaappe ay kuuyana danddayiyoo? (w04 1/15 30 ¶4-5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 38:1-19 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo WodeBiiduwaa: (4 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa; yaatada ezggiyaageeta oychcha: Michchiyaa keettaaway akeekiyo ogiyan mishiraachchuwaa waata yootadee? (th xinaate 17) Haasayissiyo urawu Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshatuppe xuufiyaa waati erissana danddayeetii?

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta. (th xinaate 1)

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Ne heeran asay eqettanawu denttiyo meeze gidida qofaa zaara. (th xinaate 11)

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada jw.org erissiyo karddiyaa imma. (th xinaate 6)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA