Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | 2 QORONTTOOSA 4-6

“Nuuni Salettokko”

“Nuuni Salettokko”

4:16-18

Moorettida galˈˈa pooqiyan deˈiya naaˈˈu keettaa asaa qoppa. Issi keettaa asay hidootaa xayi uttiis. Hara keettaa asaabay garamissees; eti ufayttoosona. Aybissi? Naaˈˈantto keettaa asay mata wode loˈˈiya ooratta keettaa gelana.

“Mereta ubbai issippe hanno gakkanaassi, maccaasa leessoi oiqqin ooliyoogaadan, sahuwan” ooliyaaba gidikkonne, Xoossaa ashkkaratussi ufayssiya hidootay deˈees. (Roo 8:22) Ha wodiyan nuna daro layttawu wayssida metotikka gidin, Xoossay ehaana ooratta alamiyan merinawu deˈiyoogaara geeddarssiyo wode, ‘haˈˈissawu gakkiya guuttaba.’ Xoossaa Kawotettay ehaana anjjuwaa tishshi oottidi sinttawu xeelliyoogee hidootaa qanxxennaadaaninne ufayttanaadan nuna maaddees.