Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MARQQOOSA 13-14

Asawu Yayyidi Xoonettennaadan Naagettite

Asawu Yayyidi Xoonettennaadan Naagettite

Kiitettidaageeti paaciyan xoonettidoy aybissee?

14:29, 31

  • Eti banttanan keehi ammanettidosona. PHeexiroosi ubba kiitettida haratuugaappe aattidi Yesuusawu ammanettana giidi qoppiis

14:32, 37-41

  • Eti naagi uttibookkonanne woossibookkona

Yesuusi hayquwaappe denddi simmin, bantta nagaraappe simmida kiitettidaageeti asawu yayyiyoogaa agganaadaaninne asay eqettishinkka sabbakanaadan eta maaddiday aybee?

13:9-13

  • Eti Yesuusi giidobaa wozanan wottido gishshawu, asay banttana eqettanaagaanne yedettanaagaa eridosona

  • Eti Yihoowan ammanettidosona qassi woossidosona.—Oos 4:24, 29

Nu xalatettaa paaccana danddayiyaabati aybee?