Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MARQQOOSA 9-10

Ammanuwaa Minttiya Ajjuutaa

Ammanuwaa Minttiya Ajjuutaa

9:1-7

Yesuusi maalaalissiya ogiyan laamettiyo wode, saluwan deˈiya A Aaway ba Naˈan ufayttiyoogaa yootin awu aybi siyettidaakko ane qoppa. Hegee I guyyeppe barchchetiyo wode A minttettidoogee qoncce. He ajjuutay PHeexiroosa, Yaaqoobanne Yohaannisakka keehi maaddiis. Hegee Yesuusi tumuppe Mase gidiyoogaanne eti I yootiyobaa siyoogee bessiyaaba gidiyoogaa ammanettanaadan maaddiis. Hegaappe 32 layttay aadhdhin, PHeexiroosi he ajjuutaa hassayidi, “hananabaa yootiyaageeti haasayido” qaalaa ammanettanaadan hegee bana waati minttidaakko yootiis.—2PHe 1:16-19.

Nuuni he maalaalissiya ajjuutaa beˈana xayikkonne, hegaa poluwaa ha wodiyan beˈoos. Yesuusi wolqqaama Kawo gididi haariiddi deˈees. Matan, xillotettay kumido ooratta alamiyaa ehiyo wode, I ‘ba xoonuwaa’ polana.—Ajj 6:2.

Geeshsha Maxaafaa hiraagay polettiyoogaa beˈiyoogee ne ammanuwaa waati minttidee?