Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 49-50

Yihooway Ashkketa Anjjees; Otorettiyaageeta Qaxxayees

Yihooway Ashkketa Anjjees; Otorettiyaageeta Qaxxayees

50:4-7

  • Bantta nagaraappe simmida Israaˈeelata Yihooway omooduwaappe kessin eti ufayssan yeekkana

  • Eti aara zaarettidi maacettana; qassi tumu goynuwaa zaarettidi essanawu haakkidi deˈiya Yerusalaame baana

50:29, 39

  • Otorancha Baabilooneti Yihoowa asaa bolli meqetti baynnabaa oottido gishshawu qaxxayettennan attokkona

  • Kasetidi odettidaagaadan, Baabiloonee baysa gidiis