Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Uddufune 29–Tamme 4

ERMMAASA 49-50

Uddufune 29–Tamme 4
 • Mazamure 74nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Ashkketa Anjjees; Otorettiyaageeta Qaxxayees”: (10 daq.)

  • Erm 50:4-7—Ashkkenne, bantta nagaraappe simmida attida Israaˈeelati omooduwaappe kiyidi Xiyoone simmana

  • Erm 50:29-32—Baabiloonee Yihoowa bolli otorettido gishshawu qaxxayettana (it-1 54)

  • Erm 50:38, 39—Baabiloonee asi zaarettidi mule deˈennasa gidana (jr-E 161 ¶15; w98-AM 4/1 20 ¶20)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 49:1, 2—Yihooway Amoona asaa qaxxayana koyidoy aybissee? (it-1 94 ¶6)

  • Erm 49:17, 18—Eedooma biittay Sadoomanne Gamoora mala gididoy aybiinee, qassi aybissi? (jr-E 163 ¶18; ip-2-AM 351 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 50:1-10

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) T-32—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) T-32—“Qoppana Koshshiyaabaa” giyaagaa tobbite. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w15 3/15 17-18—Huuphe Yohuwaa: Mata Wodeppe Haa Simmin, Nu Xuufetun Leemisuwaabaynne Hegaa Poluwaabay Darotoo Qonccennay Aybissee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 41

 • Tuussaa Kessargga: (15 daq.) Tuussaa Kessargga giyo biiduwaa bessa (biiduwaa garssan GEESHSHA MAXAAFAA giyaagan). Hegaappe simmin kaallidi deˈiya oyshata tobbite: Ishay otorettiyoogaanne toochiyoogaa waati bessidee? I ba qofaa suurissanaadan maaddidabay aybee? I waani goˈettidee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 13 ¶11-23

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 148nne Woosaa