Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 44-48

“Neeni Neeyyo Gitabaa” Koyiyoogaa Agga

“Neeni Neeyyo Gitabaa” Koyiyoogaa Agga

45:2-5

Baaruki kawo keettan oottiya tamaarida asa gidennan aggenna. I Yihoowayyo goynniyaabanne ammanettidi Ermmaasa maaddiyaaba gidikkokka, issi wode bessennabaa qoppiis. I baayyo ‘gitabaa koyiyoogaa’ doommiis; hegee kawo keettan sunttettiyo hara maataa woy aquwan ishaliyoogaa gidana danddayees. Yerusalaame katamay matan xayiyo wode attanawu, i ba qofaa laammana koshshees.