Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 39-43

Yihooway Ubbawu A Oosuwaadan Oosuwaadan Zaarana

Yihooway Ubbawu A Oosuwaadan Oosuwaadan Zaarana

Sedeqiyaasi Baabiloonetuyyo kushiyaa immanaadan Yihooway yootin azazettibeenna

39:4-7

  • Sedeqiyaasi xeellishin asay a naata woriis. A ayfiyaakka toyssidi, a nahaase sanssalatan qachidi hayqqana gakkanaassi Baabiloonen qachidosona

Abemeleki Yihoowan ammanettiis, qassi Xoossay kiittin hananabaa yootiya Ermmaasawu qarettiis

39:15-18

  • Yihooway Yihudaa bashshaa wode Abemeleka ashshanawu qaalaa geliis

Ermmaasi Yerusalaame xayanaappe kase daro layttawu xalatettan sabbakiis

40:1-6

  • Yerusalaame katamay doodettiyo wode Yihooway Ermmaasa ashshiis, qassi Baabilooneti a qashuwaappe birshshanaadan oottiis