Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Intte Siiquwaa Dogenna

Yihooway Intte Siiquwaa Dogenna

YIHOOWAY INTTE SIIQUWAA DOGENNA GIYO BIIDUWAA BEˈIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Layttaa sugiyoogee kaalettiyo issi issi metoy aybee?

  • Layttaa sugida darotussi deˈiya loˈˈo eeshshay aybee?

  • Neeni layttaa sugidaba gidikko, Wogaabaa 19:32ninne Leemiso 16:31n deˈiya qofay nena waati minttettii?

  • Yihooway kaseegaadan awu oottana danddayenna layttaa sugidaageeta waati xeellii?

  • Yihooway nuuni layttaa sugidikka waatanaadan koyii?

  • Layttaa sugidaageeti yelagata waati minttettana danddayiyoonaa?

  • Layttaa sugida ishay woy michiyaa nena mata wode minttettidoy ayba ogiyaanee?