Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Uddufune 8-14

ERMMAASA 35-38

Uddufune 8-14
 • Mazamure 55nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Abemeleka—Xalanne Keha Gidiyoogan Leemisuwaa”: (10 daq.)

  • Erm 38:4-6—Sedeqiyaasi asawu yayyidi, morkketi Ermmaasa woranawu silimotida ollan yegganaadan oottiis (it-2 1228 ¶3)

  • Erm 38:7-10—Abemeleki yayyennan xalidi Ermmaasa maaddiis (w12-AM 5/1 31 ¶2-3)

  • Erm 38:11-13—Abemeleki keha gidiyoogaa bessiis (w12-AM 5/1 31 ¶4)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 35:19—Rekaaba asay anjjettidoy aybissee? (it-2 759)

  • Erm 37:21—Yihooway Ermmaasawu koshshiyaabaa waati kunttidee, nuna metoy gakkiyo wode he hanotay waati minttettii? (w98-AM 1/15 18 ¶16-17; w95-AM 8/1 5 ¶5-6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 36:27–37:2

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp17.2 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp17.2 koyro sinttaa—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) jl timirtte 26

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 92

 • Nu Goynniyo Sohuwaa Loyttiyoogaa”: (15 daq.) Cimay oyshaanne zaaruwan shiishshiyoogaa. Nu Goynniyo Sohuwaa Loyttiyoogaa giyo biiduwaa beˈidi tobbi simmin, Kawotettaa Addaraashaa loyttiyo hanotaa kaalliya konttiyan oottiya uraa qanttan oycha. (Intte gubaaˈiyan he konttiyan oottiya uri baynnaba gidikko, gubaaˈe cimata shiishshiyaagaa oycha. Kawotettaa Addaraashan shiiqiyay intte gubaaˈe xalla gidikko, addaraashaa loyttiyoogaa kaalliya ishaa oycha.) Kawotettaa Addaraashaa loyttanawu mata wode oottido issi issibay aybee, sinttappe oottanawu halchidobay shin? Issi urawu hegaa malabaa oottiyo hiillay deˈikko woy i hegaa balabaa eriya asati oottiyo wode maaddidi hegaa tamaarana koyikko waatana koshshii? Nu hanotay ayba gidikkokka, nuuni ubbay Kawotettaa Addaraashaa loyttiyoogan waati maaddana danddayiyoo?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 12 ¶9-15, qassi “Waatidi Kaseegaappe Loytti Heemmidaakko“ giyaanne “Bolla Gididi Heemmiyaagee Kawotettaara Gayttidabaa Waati Oottii?“ giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 123nne Woosaa