Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Erissiyoogaa: Xoossay nuussi immido imota ubbaappe aadhiyaagee ayba gaada qoppay?

Xiqisiyaa: Yoh 3:16

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Yesuusi nu gishshawu hayqqanaadan Xoossay a saˈaa kiittidoy aybissakko, qassi nuuni he imotaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyaakko qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Sinttanaabaa erana danddayettees gaada qoppay?

Xiqisiyaa: Isi 46:10

Tumaa: Xoossay ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa baggaara sinttappe hananabaa yootees.

INTTE SOO ASAY UFAYTTANA DANDDAYEES

Erissiyoogaa: So asaa xeelliyaagan giigida ha qantta biiduwaa bessoos. [Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees giyo biiduwaa bessa.]

Xuufiyaa Immiyoogaa: Biiduwan qonccida brooshuriyaa nabbabana koyikko, issuwaa ta neeyyo immana woy websaytiyaappe waata dawunlodde oottanaakko nena bessana.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta