Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 11-18

Yihoowa Dunkkaaniyaa Gelanawu Bessiyaagee Oonee?

Yihoowa Dunkkaaniyaa Gelanawu Bessiyaagee Oonee?

Yihoowa dunkkaaniyaa geliyoogaa giyoogee an ammanettidinne ayyo azazettidi a dabbo gidiyoogaa giyoogaa. Mazamure 15y Yihooway a dabbo gidiya urappe koyiyoobaa qonccissees.

YIHOOWA DUNKKAANIYAA GELIYA URI . . .

  • Xoossawu ammanettana bessees

  • ba wozanaappe tumaa haasayana bessees

  • aagaadan Yihoowawu oottiyaageeta bonchana bessees

  • ay keena deexxikkokka qaalaa gelidobaa polana bessees

  • zaari ekkanawu qoppennan metootidaageeta maaddana bessees

YIHOOWA DUNKKAANIYAA GELIYA URI . . .

  • zigirananne asa sunttaa moorana bessenna

  • ba shooruwawu iitabaa oottana bessenna

  • ba goˈˈaassi giidi ba mala Kiristtaaniyaa naaqqana bessenna

  • Yihoowawu oottenna woy ayyo azazettenna asaara laggetana bessenna

  • mattaayiyaa ekkiyaagaa gidana bessenna