Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

JW Library Goˈettiyo Ogiyaa

JW Library Goˈettiyo Ogiyaa

XANNAˈIYO WODE:

  • Gallassaa xiqisiyaa nabbaba

  • Maxeetiyaanne hara xuufeta nabbaba

  • Gubaaˈe shiiquwawu giigetta; qassi zaaruwaa malaata

  • Biiduwaa beˈa

SHIIQUWAN:

  • Ubba kifileta kaallanawunne mazamuriyaa yexxanawu attamettida dumma dumma xuufiyaa ekkada shiiquwaa biyoogaappe, moobayle malabaa goˈetta. Biron attamettibeenna ooratta mazamureti JW Libraryan deˈoosona

HAGGAAZUWAN:

  • Loytti eranawu koyiya uraa JW Libraryaappe issibaa bessa; yaatada, keettaawaykka ba moobayle malaban he prograamiyaa, qassi xuufetanne harabaa dawunlode oottanaadan maadda

  • Biiduwaa bessa. Keettaawaassi naati deˈikko, Yihoowa Dabbo Gida giya biidotuppe issuwaa bessana danddayaasa. Woykko Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan denttettanawu, Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa bessa. Hara qaalaa haasayiya urawu biiduwaa a qaalan bessa

  • Kase neeni hara qaalan duuqqa wottido Geeshsha Maxaafaa xiqisiyaa issi ura bessa. Xiqisiyaa kessa simmada hara birshshettaa kessiyo malaataa bocha