Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Uddufune 30–Tamme 5

Mazamure 26-33

Uddufune 30–Tamme 5
 • Mazamure 23nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Xala Gidanawu Yihoowakko Xeella”: (10 daq.)

  • Maz 27:1-3—Yihooway nuuyyo pooˈo gidiyoy ayba ogiyaanakko qoppiyoogee xala gidanawu maaddees (w12 7/1 22-23 ¶3-6)

  • Maz 27:4—Tumu goynuwaa nashshiyoogee nuna minttees. (w12 7/1 24 ¶7)

  • Maz 27:10—Harati eta aggibayiyo wode Yihooway ba ashkkarata maaddees (w12 7/1 24 ¶9-10)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 26:6—Yihoowawu yarshshiyo sohuwaa nuuni Daawitaagaadan leemiso hanotan waanidi yuuyana danddayiyoo? (w06-AM 5/15 19 ¶11)

  • Maz 32:8—Yihoowappe eratettaa demmiyoogee goˈˈiyo issi ginay aybee? (w09-AM 6/1 5 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 32:1–33:8

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) kt—Xiqisiyaa moobayliyaappe woy hegaa mala hara miishshaappe nabbaba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Darotoo maxeetiyaa immiyo uraa Geeshsha Maxaafaa Waati Xannaˈiyoo? giyo biiduwaa JW Libraryaappe bessidi waati xinaatiyaa doomissana danddayiyaakko bessa.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) jl timirtte 9—Tamaaree gubaaˈiyawu giigettanawu JW Library waati goˈettana danddayiyaakko qanttan bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 1

 • Gubaaˈiyawu koshshiyaabaa: (15 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbana danddayettees. (yb16 112-113; 135-136)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 16 ¶16-29, sinttaa 142n deˈiya saaxiniyaa, zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 16nne Woosaa