Taableetiyaa goˈettidi issippe xannaˈiya azinaanne machiyo

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Uddufune 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa maxeetiyaanne Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa asawu immanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Haratuyyo Woossiyoogee Yihoowa Ufayssees

Iyyoobi keha gidenna ba heezzu laggetussi woossanaadan Xoossay awu yootiis. Iyyoobi ammanidonne danddayido gishshawu waani anjjettidee? (Iyyooba 38–42)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

JW Library Goˈettiiddi Deˈeetii?

He prograamiyaa waata demmana danddayay? Gubaaˈe shiiquwaaninne haggaazuwan hegee nena waati maaddana danddayii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowaara Saruwan Deˈanawu A Naˈaa Yesuusa Bonchana Koshshees

Kawotettati Yesuusa haaruwaa xeelliyaagan waatidonaa? Xoossay tiyido Kawuwaa nuuni bonchana koshshiyoy aybissee? (Mazamure 2)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowa Dunkkaaniyaa Gelanawu Bessiyaagee Oonee?

Yihooway ba dabbo gidiya urappe koyiyoobaa Mazamure 15y qonccissees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

JW Library Goˈettiyo Ogiyaa

Xannaˈiyo wode, shiiquwaaninne haggaazuwan he prograamiyaa waati goˈettana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Hiraagati Masiyaabaa Loytti Qonccissoosona

Masiyaa xeelliyaagan Mazamure 22n odettida hiraagati Yesuusa bolli waani polettidaakko akeeka.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Xala Gidanawu Yihoowakko Xeella

Nuuni Daawitaagaadan xala gidanaadan aybi maaddana danddayii? (Mazamure 27)